فایل ورد تعيين معيارها و شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديريت کيفيت زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين معيارها و شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديريت کيفيت زنجيره تامين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها, نیروی عظیم هم افزایی(synergy) را ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد,توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی می شود. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند, بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد یاد شده بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.همچنین صاحبنظران و محققان معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که دارای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد به منظور رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.در این مقاله ابتدا انواع روش های ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته و سپس شاخص های کلیدی مدیریت کیفیت زنجیره تامین پیشنهاد شده است

لینک کمکی