فایل ورد تاثير منابع داخلي و قابليت هاي خارجي سازمان بر عملکرد صادرات صنعت کفش ايران (مورد مطالعه: شرکت کفش پيام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير منابع داخلي و قابليت هاي خارجي سازمان بر عملکرد صادرات صنعت کفش ايران (مورد مطالعه: شرکت کفش پيام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی و دائما در حال تغییر امروزی, شرکت ها برای بقا و ادامه فعالیت در بازارهای بین المللی, ناچار به بهبود مستمر عملکرد صادرات خود هستند. بهبود عملکرد صادرات در سایه التفات به عوامل داخلی و خارجی به صورت توامان میسر است. اغلب پژوهش های صورت گرفته در این حوزه, با تمرکز بر یکی از موارد داخلی و خارجی, عملکرد صادرات را مورد ارزیابی قرار داده اند و از توجه همزمان بر هر دو قابلیت های داخلی و خارجی غفلت کرده اند. لذا هدف از پژوهش حاضر, بررسی تاثیر منابع داخلی و قابلیت های خارجی سازمان بر عملکرد صادرات در صنعت کفش است. بدین منظور در پژوهش حاضر, شرکت کفش پیام بزرگ ترین صادرکننده کفش کشور در سال 2014 به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده و تاثیر منابع داخلی و قابلیت های خارجی سازمان بر عملکرد صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 220 نفر از مدیران و کارشناسان دست اندر کار صادرات صنعت کفش تشکیل می دهند. به منظور تحلیل داده ها, رویکرد ترکیبی اتخاذ نموده و ابتدا با به کارگیری روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر PLS به شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر صادرات پرداخته در گام بعد با استفاده از تکنیک BWM, میزان اهمیت هر یک از این عوامل مشخص شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد منابع تکنولوژیکی, منابع مدیریتی, قابلیت های نوآورانه و قابلیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادرات دارد. همچنین نتایج حاصل از وزن دهی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد صادرات نشان داد که عامل توانایی تولید محصولات منحصر به فرد, مهم ترین عامل موثر بر عملکرد صادرات است. در پایان نیز یکسری پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و یکسری پیشنهادهای علمی برای پژوهش های آتی ارائه شده است

لینک کمکی