فایل ورد تاثير مديريت دانش بر مهندسي ارزش (مورد مطالع: شرکت پندکاسپين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير مديريت دانش بر مهندسي ارزش (مورد مطالع: شرکت پندکاسپين) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مهندسی ارزش انجام شد. بر این اساس به یک مورد کاوی در شرکت پند کاسپین پرداخته شد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 70 نفر از کارکنان شرکت پند کاسپین است است که از یک جامعه ی 85 نفری بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. داده های جمع آوری شده برای سنجش فرضیه های پژوهش با نرم افزار VISUAL-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد کسب دانش بر مهندسی ارزش در شرکت پند کاسپین تاثیر معناداری دارد. تبدیل دانش بر مهندسی ارزش در شرکت پند کاسپین تاثیر معناداری دارد. بکارگیری دانش بر مهندسی ارزش در شرکت پند کاسپین تاثیر معناداری دارد. حفظ دانش بر مهندسی ارزش در شرکت پند کاسپین تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی