فایل ورد بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات از طريق اولويت بندي تجهيزات با استفاده از روش هاي سلسله مراتب دلفي فازي (DAHP)وTOPSIS فازي (مطالعه موردي ميدان نفتي سروک آذر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات از طريق اولويت بندي تجهيزات با استفاده از روش هاي سلسله مراتب دلفي فازي (DAHP)وTOPSIS فازي (مطالعه موردي ميدان نفتي سروک آذر) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

امروزه در صنایع مختلف نگهداری و تعمیرات به عنوان عامل موثر و قابل توجهی در بهبود کارکرد دستگاه ها بوده است و مستقیما در بهره وری و سود دهی تولید نقش دارد. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان, دردسترس بودن, کیفیت تولیدات, کاهش ریسک, افزایش بازدهی, امنیت تجهیزات برعهده دارد, لذا نگهداری و تعمیرات و استراتژیهای آن از جایگاه ویژه ای در صنایع برخوردار است.در دنیای رقابتی عصر حاضر, سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. کمیابی و محدودیت منابع و امکانات و نیروی انسانی سازمان ها را از نظر منابع در دسترس در تنگنا قرار داده است, است.با انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات می توان نسبت به کاهش بار مالی سازمان اقدام نمود و همچنین با برنامه ریزی صحیح می توان از حجم کار پرسنل و میزان دوباره کاری ها کم نمود .هدف از این مقاله ارائه روش کلی برای بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات با توجه به اهمیت تجهیزات میدان نفتی آذر می باشد. در این راستا سعی شده است با استفاده از عواملی چون تاثیر بر تولید, جنبه های نگه داری و تعمیرات و موارد مربوط به ایمنی از طریق روش های سلسله مراتب دلفی فازی (FDAHP)وTOPSIS فازی نسبت به اولویت بندی تجهیزات اقذام نمود و پس از آن با توجه با اولویت تجهیز نسبت به بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات مبادرت نمود.

لینک کمکی