فایل ورد بررسي رابطه گرايش کارآفرينانه بارضايت مشتريان باتوجه به نقش ميانجيگري کيفيت خدمات الکترونيکي(مطالعه موردي :مشتريان بانک ملي شعب ساري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه گرايش کارآفرينانه بارضايت مشتريان باتوجه به نقش ميانجيگري کيفيت خدمات الکترونيکي(مطالعه موردي :مشتريان بانک ملي شعب ساري) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با سرعت یافتن دگرگونی در شیو ه های استفاده از فنون و ابزارها, منابع انرژی و افزایش میزان سرمایه گذاری در سده های اخیر, تنوعی فزاینده در ساختار بازارها پدیدار گشته و با همین تنوع و همچنین برای مشتری, شرایطی نوین و متفاوت پدید آمده است,هدف از این تحقیق بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه بارضایت مشتریان باتوجه به نقش میانجیگری کیفیت خدمات منظور ارزیابی مدل و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید.نتایج بدست آمده حاکی از این است که تمامی فرضیات این تحقیق با سطح اطمینان 99درصد تایید شده است.

لینک کمکی