فایل ورد بررسي رابطه تارنماي هاي بانکداري الکترونيکي و رفتار مشتريان الکترونيکي بانک هاي خصوصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه تارنماي هاي بانکداري الکترونيکي و رفتار مشتريان الکترونيکي بانک هاي خصوصي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر تاثیر طراحی تارنما های بانکداری الکترونیکی بر رفتار مشتریان الکترونیکی بانک, را مورد سنجش قرار می دهد. این تحقیق از منظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه مشتریان بانک پاسارگاد شعب شیراز در بازه زمانی 6 ماهه از بهمن ماه سال 1397 بوده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه می باشد که میان مشتریان بانک توزیع گردیده است. نتایج توسط نرم افزارspss با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که چگونگی طراحی تارنمای های بانکداری الکترونیکی بر رفتار مشتریان الکترونیکی بانک ها تاثیر گذار است و تمایلات رفتاری این مشتریان را دستخوش تغییر می کند.

لینک کمکی