فایل ورد هيدروژئوشيمي و کيفيت آب زير زميني شهر بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد هيدروژئوشيمي و کيفيت آب زير زميني شهر بندرعباس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی فایل ورد هيدروژئوشيمي و کيفيت آب زير زميني شهر بندرعباس از نظر غلظت کاتیون ها و آنیون های اصلی می باشد, بدین منظور 11 نمونه آب از چاه های شهر بندرعباس و 3 نمونه از حومه شهر برداشته شد. پس از آنالیز نمونه ها با استفاده از نرم افزار Arc Gis و نمودارهای مختلف, وضعیت هیدروژئوشیمیایی آب, پراکنش و منشا کاتیون هاو آنیون ها در آب های زیر زمینی شهر مورد نظر بررسی گردید. بر این اساس تیپ آب در محدوده مطالعاتی از نظر کاتیونی در رخساره ی سدیم و از نظر یونی در رخساره ی کلراید و سولفات و در حالت کلی کلراید بوده که بیانگر تاثیر مهم آب دریا و تشکیلات تبخیری بر کیفیت آب زیر زمینی محدوده مورد مطالعه است. براساس آنالیز های شیمیایی به عمل آمده آب زیر زمینی شهر از نظر شرب مناسب نمی باشد و اکثرا در گروه آبهای نامناسب تا کاملا نامطبوع قرار می گیرد ولی در نمونه های مربوط به حومه شهر آب از نظر کیفیت در گروه آب های قابل قبول تا متوسط قرار می گیرد و از نظر شرب محدودیتی ندارد. براساس استاندارهای سازمان بهداشت جهانی( WHO ), سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ( EPA ) و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران, اکثر پارامترها در آب زیر زمینی شهر بندرعباس دارای غلظتی بیش از حد مجاز دارند.

لینک کمکی