فایل ورد هنر نگاري با رويکردي بر حکمت اشراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد هنر نگاري با رويکردي بر حکمت اشراق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقاله حاضر ضمن آشنایی با مبانی حکمت اشراق که حکمت شهودی وانکشافی است ومبتنی بر اصل اشراق , زبان نمادها ورمزهاست سهروردی بادرک وسیع وشناخت علوم وتفسیر درست قرآن ودرک حکمت های ایرانی که با محوریت نور شکل گرفته است موجب نهضت عظیمی در فلسفه وسپس حکمت جهان شده است.درحکمت سهروردی سخنی ازهنربه میان نیامده است لیکن دراین پژوهش نگارنده سعی می کند با رویکردی برمبانی حکمی سهروردی وتفکر اشراقی هنر شرقی را استنباط نماید. تحقیق در این پژوهش تحلیلی است و به شیوه گردآوری کتابخانه ای واطلاعات اسنادی ومنابع مکتوب است.

لینک کمکی