فایل ورد واکنش عملکرد دانه و برخي صفات مورفولوژيک ارقام مختلف باقلا ( Vicia faba L. ) در شرايط آب و هوايي مغان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد واکنش عملکرد دانه و برخي صفات مورفولوژيک ارقام مختلف باقلا ( Vicia faba L. ) در شرايط آب و هوايي مغان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این پژوهش در سال زراعی 1397 - 1396 در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 7 لاین امید بخش باقلا به همراه رقم شاهد منطقه (رقم برکت) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات روز تا سبز شدن, روز تا غلاف دهی, روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و عملکرد دانه باقلا تحت تاثیر اثر ارقام معنیدار شدند ولی برای صفت روز تا شروع گلدهی اثر تیمارها معنیدار نبود. بیشترین میزان روز تا سبز شدن متعلق به رقم شاهد ( 75 / 28 روز) بوده و سایر ارقام به طور مشترک دارای کمترین میزان روز تا سبز شدن یودند. نتایج نشان داد در بین تیمارهای آزمایش رقم G-FABA-145 دارای بیشترین میزان روز تا شروع غلاف دهی بوده و کمترین میزان متعلق به رقم G-FABA -20 بود. بیشترین روز تا شروع مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی را رقم G-FABA-1-2 به خود اختصاص داده و ارقام G-FABA-20 و G-FABA-1-1 بطور مشترک کمترین روز تا شروع مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی را داشتند. در بین تیمارهای مختلف بیشترین عملکرد دانه باقلا ( 6 / 7633 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم G-FABA-1-2 بوده و کمترین عملکرد دانه باقلا ( 7 / 3641 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم G-FABA-20 بود.

لینک کمکی