فایل ورد واکاوي جهت گيري هاي برنامه درسي مدارس از منظر معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد واکاوي جهت گيري هاي برنامه درسي مدارس از منظر معلمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان شهر شیراز پیرامون جهت گیری های برنامه درسی بوده است. بدین منظور, از بین معلمان شاغل در مدارس این شهر در سال تحصیلی 95-1394 نمونه ای به حجم 368 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی که روایی و پایایی آن آزمون و مورد تایید واقع شده بود, پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که معلمان نسبت به هر شش جهت گیری برنامه درسی دیدگاهی مثبت داشته و همه آنها را با ارزش می دانند. در این بین, جهت گیری رفتاری با ارزش ترین جهت گیری در برنامه درسی از منظر معلمان شهر شیراز قلمداد گردید. همچنین, بین جهت گیری های شش گانه همبستگی مثبت و معناداری وجود داشته که مبین وجود فراجهت گیری در دیدگاه معلمان نسبت به برنامه درسی مدارس است.

لینک کمکی