فایل ورد نقش ايدئولوژي مذهبي در بازساخت فضاي شهري (مطالعه موردي : ميدان انقلاب و ميدان امام حسين (ع) در شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش ايدئولوژي مذهبي در بازساخت فضاي شهري (مطالعه موردي : ميدان انقلاب و ميدان امام حسين (ع) در شهر تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

تغییرات عمده درساخت کالبدی و اقتصادی اجتماعی شهرهای بزرگ از جمله کلانشهر تهران به منزله یکی از مباحث مهم توسعه شهری اهمیت یافته است. پدیده بازساخت شهری رویکردی است که درصدد احیا ومعاصرسازی نمادها, مکانها و فضاهای شهری گام بر می دارد. مطالعه نظام فضاهای مذهبی در متن شهرها مولفه موثری در شناخت منظر شهری به مثابه یک ساختار اجتماعی فضایی پایدار است. هدف از نوشتارحاضر, بررسی شرایط حاکم بر فرایند بازساخت میدان انقلاب و میدان امام حسین (ع) در شهر تهران است. در این راستا, بازساخت فضای میدان انقلاب و میدان امام حسین (ع) با تمرکز بیشتر بر رویکرد ایدئولوژیمذهبی پس از انقلاب اسلامی بوده است . روش تحقیق بکارگرفته شده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. در این تحقیق ابتدا رویکرد ایدئولوژی مذهبی را بررسی کرده و سپس به توصیف تاثیر آن در فرایند بازساختشهری میپردازد. در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی جمعآوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نمادها و اهداف بازساخت میدان انقلاب و میدان امام حسین (ع) در شهر تهران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 , از رویکرد ایدئولوژی مذهبی تاثیر پذیرفته است. احداث فضاهای مذهبی برنامه محور به ایجاد یک نشانه شهری منجر شده است.

لینک کمکی