فایل ورد بررسي کيفيت زندگي دانشگاهي دانشجويان: مورد مطالعه دانشگاه شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت زندگي دانشگاهي دانشجويان: مورد مطالعه دانشگاه شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان دانشگاه شیراز بود. بدین منظور از بین کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 95-1394, نمونه ای به تعداد 397 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات, مقیاس کیفیت زندگی دانشگاهی سرجی و همکاران ( 2007 ) مورد استفاده قرار گرفت که روایی و پایایی آن نیز محاسبه و تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری تی تک نمونه ای, تی برای گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل گردید. نتایج حاصله نشان داد که میزان کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد. به علاوه, بین کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان پسر و دختر و نیز دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد, در حالی که کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان متاهل به شکل معناداری بالاتر از دانشجویان مجرد است.

لینک کمکی