فایل ورد گزارش كارآموزی(احداث ساختمان مسكونی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد گزارش کارآموزی(احداث ساختمان مسکونی) :

توضیحات:
فایل ورد فایل ورد گزارش کارآموزی(احداث ساختمان مسکونی) , در حجم 96 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان.

بخشی از متن:
مقدمه:
دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست
مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده
وبا چشم خود طریقه انجام کارها راببینند وبه همین دلیل دو واحد رابه
همین امر اختصاص داده اند که این واحدها جزو مهمترین واحدهای این دوره
می باشد.

فصل اول
بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی کارآموزی:
اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراک قادربه ادامه
حیات نیست .دومین نیازانسان مسکن می باشد ومکانی که در ان زندگی میکند
وفرزندانش را بزگ میکند ودر ان به زندگی ادامه می دهد.
مسکن تنها به ساختمان مسکونی ختم نمیشود بلکه شامل ساختمانهای اموزشی
ودرمانی واداری نیز میباشد.به همین دلیل تمام ارگانها ونهادها نیازمبرم به
ساختمان دارند.
در تاسیس یک ساختمان نیازبه همکاری مهندس عمران ومعماروتکنسین
ساختمان وحتی مهندس برق وتاسیسات نیز میباشد به همین دلیل رشته عمران
مرتبط با تمام رشته هامیباشد.

برسسی آموخته ها وپیشنهادات:
اصولا کارهایی راکه برای احداث یک ساختمان صورت میگیرد بسیار گسترده
میباشد وبه علت محدود بودن زمان کارآموزی نمیتوان تمام کارهای انجام شده
رادید و از نزدیک لمس کرد.در این مجموعه سعی شده است تاحدودی به بیان
مراحل مختلف اجراازقبیل تخریب وآماده سازی زمین وتجهیزکارگاه وساخت
و اجرای بتن وقالب بندی وآرماتوربندی واجرای سقف تیرچه بلوک پرداخته
شود.
و...

فایل ورد گزارش کارآموزی(احداث ساختمان مسکونی)
فهرست مطالب:
مقدمه .....................................................................................................
فصل اول
بررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی ..................................................
بررسی آموخته ها و پیشنهادات ..................................................................
فصل دوم
تخریب ....................................................................................................
رعایت اصول ایمنی در تخریب .................................................................
فصل سوم
تجهیز کارگاه ............................................................................................
انبار کردن سیمان.......................................................................................
پیاده کردن نقشه........................................................................................
پی کنی.....................................................................................................
کرسی چینی.........................................................................................
نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی....................................................

فصل چهارم
قالب بندی ............................................................................................
انواع قالب از لحاظ جنس ......................................................................
قالب چوبی...........................................................................................
آرماتوربندی............................................................................................
فصل پنجم
هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی..................................................
بستن میلگردها به همدیگر ......................................................................
نحوه خم کردن میلگردها ........................................................................
برش میلگردها ......................................................................................
آچار خم کن یا آچار F ........................................................................
نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی ......................................................
قالب بندی شناژهای افقی و عمودی .......................................................
فاصله نگهدار یا لقمه ............................................................................
قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن ..............................................
فصل ششم
بتن سازی ..........................................................................................
حمل بتن .............................................................................................
نسبت های اختلاط .............................................................................
بتن ریزی ...........................................................................................
بتن ریزی در هوای گرم ........................................................................
بعضی از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوجود اید .........................
مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته ...................................................
تراکم بتن ...........................................................................................
نگه داری از بتن ................................................................................
هم سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی ...............................................
دیوار چینی ......................................................................................
قالب بندی شناژ های عمودی ............................................................
نحوه پر کردن شنا ژهای عمودی ........................................................
هم سطح کردن دیوار..........................................................................
قالب بندی سقف ..............................................................................
حمل ونقل وانبار کردن تیرچه ها .......................................................
بلوک................................................................................................
میلگرد های ممان منفی ....................................................................
میلگردهای حرارتی ........................................................................
کلاف عرضی ..................................................................................
قلاب اتصال ................................................................................
بتون ریزی سقف ...........................................................................
افت بتن (انقباض) .........................................................................
عوامل موثر در افت .........................................................................
راههای مقابله با افت...............................................................................
خزش یا وارفتگی ................................................................................
فصل هفتم
عوامل موثر بر خزش .........................................................................
راههای مقابله با خزش ..........................................................................
خستگی در بتن ................................................................................
روشهای مراقبت از بتن سقف ...............................................................
شمشه گیری ......................................................................................
کف سازی .........................................................................................
سفید کاری یا کف مال گچ ..................................................................
کشته کشی یا نازک کاری ..................................................................

این فایل با فرمت ورد در 96 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان تهیه شده است.

لینک کمکی